Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [3 / 30] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Kiedy dostawy towarów można uznać za ciągłe i rozliczać z końcem okresu rozliczeniowego

Przepisy ustawy o VAT pozwalają uznać powtarzające się dostawy za dokonane z końcem ustalonego okresu rozliczeniowego, do którego odnoszą się płatności, co pozwala przesunąć termin rozliczenia VAT. Problem polega na tym, że w praktyce, zdaniem organów podatkowych, taka sytuacja nie występuje. Nie zgodził się z tym kolejny raz NSA w wydanym 2 lutego 2018 r. wyroku. Zdefiniował dostawy ciągłe jako ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie, będący wynikiem ustaleń poczynionych między kontrahentami czy zawartych między nimi umów.