Biuletyn VAT nr 1 / 2015 z 2015-01-05

dodaj do notatnika < [8 / 27] >

NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej, gdy zapłata następuje w złotych polskich

Jeżeli rozliczenie z kontrahentem odbywa się w walucie polskiej, do przeliczenia wartości usługi wyrażonej w euro podatnik może zastosować dowolny kurs ustalony z kontrahentem. W takim przypadku do przeliczenia kwot z umowy podatnik nie musi stosować kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 października 2014 r. (sygn. ITPP3/443-419/14/AT).