Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [18 / 25] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy rekompensata za korzystanie z praw autorskich podlega VAT

Spółka jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na udzielaniu za wynagrodzeniem licencji na korzystanie z tych utworów. Spółka ustaliła, że przysługujące jej prawa autorskie są naruszane przez użytkowników Internetu. Ustaliła także personalia części osób naruszających te prawa i zawiera z nimi sądowe oraz pozasądowe ugody. Na podstawie zawartej ugody osoby te zobowiązują się do zapłaty spółce wynagrodzeń licencyjnych z tytułu korzystania z utworów oraz odszkodowań stanowiących zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę (rekompensat za powstałe straty i utracone korzyści). Czy odszkodowania te podlegają opodatkowaniu VAT?